Niniejsza polityka prywatno艣ci firmy Octopus Polska Sp.z.o.o. oferuj膮cej us艂ugi dotycz膮ce pojazd贸w z dnia 04/06/2023 r., opiera si臋 na zasadach okre艣lonych w Rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Octopus Polska Sp.z.o.o. z siedzib膮 w Osmolinie, ul. Ko艣cielna 5, 09-540 Osmolin, wpisan膮 do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego, prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla 艁odzi 艢r贸dmie艣cia w 艁odzi, XX Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000968788, posiadaj膮ca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 9710731031, REGON 521849976, z kapita艂em zak艂adowym w wysoko艣ci 5000 z艂otych.

2. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane s膮 w celach zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci firmy Octopus Polska Sp.z.o.o., w tym m.in. w celu realizacji um贸w wynajmu i handlu pojazdami, obs艂ugi klient贸w, rozpatrywania reklamacji i sk艂adanych przez klient贸w wniosk贸w oraz w celu przeprowadzania analiz i statystyk.

3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Octopus Polska Sp.z.o.o. przetwarza nast臋puj膮ce kategorie danych osobowych:

– dane identyfikacyjne (np. imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer Pesel, Numer NIP),

– dane dotycz膮ce zawieranych um贸w (np. dane dotycz膮ce wynajmu i sprzeda偶y pojazd贸w),

– dane dotycz膮ce p艂atno艣ci (np. numer rachunku bankowego),

– dane dotycz膮ce korzystania z us艂ug (np. informacje o wykorzystaniu pojazd贸w),

– inne dane niezb臋dne do realizacji cel贸w przetwarzania.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych osobowych przez Octopus Polska Sp.z.o.o. jest:

– zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– wyra偶ona zgoda osoby, kt贸rej dane dotycz膮 (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Octopus Polska Sp.z.o.o. mog膮 by膰 udost臋pnione podmiotom wsp贸艂pracuj膮cym z firm膮 Octopus Polska Sp.z.o.o., w tym m.in. dostawcom us艂ug p艂atniczych, firmom kurierskim i przewozowym, podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi windykacji i dozoru pojazd贸w, podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi ksi臋gowe i marketingowe oraz organom pa艅stwowym uprawnionym do tego na mocy przepis贸w prawa.

6. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Octopus Polska Sp.z.o.o. b臋d膮 przechowywane przez czas niezb臋dny do realizacji cel贸w przetwarzania oraz w celu spe艂nienia wymog贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa.

7. Prawa osoby, kt贸rej dane dotycz膮

Osoby, kt贸rych dane dotycz膮, maj膮 prawo do:

– dost臋pu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

– sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),

– usuni臋cia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),

– ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),

– przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO).

8. Kontakt z administratorem danych osobowych

W celu skorzystania z powy偶szych praw lub w przypadku pyta艅 dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych za po艣rednictwem poczty elektronicznej odo@unicorefund.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy Octopus Polska Sp.z.o.o. w Osmolinie, ul. Ko艣cielna 5, 09-540 Osmolin.

9. Zmiany w polityce prywatno艣ci

Polityka prywatno艣ci Octopus Polska Sp.z.o.o. mo偶e ulec zmianie. Aktualna wersja polityki prywatno艣ci jest dost臋pna na stronie internetowej pod adresem www.unicorefund.pl/polityka-prywatnosci